With great power comes great responsibility

Mahabatly OEM multfilm dizaýn düwmesi nyşany

Gysga düşündiriş:

Material: düwme, galaýy, plastmassa

Ölçegi: 20 ~ 150m


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik maglumatlary

Şekil Adaty tegelek, ýürek, ýyldyz, meýdança, ýumurtga, gönüburçluk, özleşdirilen
Logotip prosesi Ofset çap etmek, keşde
Gaplamak Poli halta, OPP sumka, omörite zerur
Goşundy Howpsuzlyk nokady, Magnit, Plastmassa
Arza Uadygärlik, dükan sowgatlary, mahabat sowgatlary

Biziň hünärimiz özleşdirmekdir we köp müşderi özleşdiriş hyzmatlarymyzdan gaty kanagatlanýar.Önümlerimiziň hili ajaýyp, düwme nyşanyny sazlamak üçin hoş geldiňiz.

Mundan başga-da, köpçülikleýin önümleri öndürýändigini tassyklamak üçin müşderilere çeper eserler we nusgalar hödürleýäris.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.E-poçta:

Aýratynlyklary we düwme nyşany barada maglumat

Düwme nyşany, käwagtlar “pin-back” ýa-da “pin” düwmesi diýlip hem atlandyrylýar, kompaniýanyň markasyny tanatmak, habar ibermek, bir hadysany bellemek ýa-da gyzykly täzelikler üçin ajaýyp zat.Egin-eşigiň ýa-da sumkanyň bezegi bolup biler.Moda we reňkli stil, şeýle hem arzan bahany göz öňünde tutup, çagalaryň ýa-da ýetginjekleriň arasynda gaty meşhur boldy.

Adaty howpsuzlyk berkitmesi bilen öndürilmekden başga, düwme nyşanlary magnit, aýna, çüýşäni açýan ýa-da arka tarapynda yşyk-diodly yşyk çyrasy bilen ýasalyp bilner.Şeýle hem esasy zynjyr hökmünde öndürilip bilner.Diňe haýsy hödürleýiş usulyny isleýändigiňizi bize habar beriň, logotipiňizi şoňa görä hakyky reňkli düwme nyşanlaryna öwüreris.

Promotional OEM Cartoon Design Button Badge Reel (6)
Promotional OEM Cartoon Design Button Badge Reel (4)

Mundan başga-da, 25 mm-den 150mm-e çenli tegelek şekiller üçin dürli ululykdaky galyplarymyz bar.Ectöne gönüburçly, inedördül düwme nyşany, üçburçluk, ýumurtga ýa-da ýürek şekilli düwme düwmeleri ýaly tertipsiz şekiller hem bar.Islän görnüşiňiz we ululygyňyz barada diňe biz bilen barlaň.

Düwme nyşanynyň aýratynlyklary:

Material: Galaýy, poslamaýan demir, kagyz, plastmassa

Logotip prosesi: Ofset çap etmek, lazer bilen çap etmek

Görnüşi: tegelek, kwadrat, gönüburçluk, üçburçluk, ýumurtga

Ölçegi: düzülip bilner

Arka tarapdaky goşmaça goşundy: Howpsuzlyk nokady, ýumşak magnit, aýna, plastmassa nyşany

Promotional OEM Cartoon Design Button Badge Reel (3)

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak ýa-da adaty dizaýnlaryňyz üçin sitata almak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň