With great power comes great responsibility

Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlarynyň ýadygärlik nyşany

Olimpiýa nyşany Gresiýanyň Afiny şäherinde döräpdi.Aslynda sportçylaryň, wezipeli adamlaryň we habar beriş serişdeleriniň şahsyýetini tapawutlandyrmak üçin ulanyldy.Käbir bäsleşige gatnaşýanlar, geýýän tegelek oýun kartlaryny çalşyp, birek-birege hoşniýetli arzuwlaryny berýärler.Şonuň üçin olimpiýa nyşanlaryny çalyşmak däbi ýüze çykdy."Kiçijik nyşan, uly medeniýet" diýilýän zat, olimpiýa medeniýetiniň aýrylmaz bölegi hökmünde nyşanlaryň ýygyndysy, köpçülikleýin kolleksiýa pudagynda giň jemgyýetçilik bazasyna we jemgyýetçilik täsirine eýe.

Şu ýyl köpleriň ünsüni özüne çeken Pekinde gyşky olimpiýa oýunlarynyň ýadygärlik medaly hem aýrylmazdyr

Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlaryny guramak komiteti nyşanlary, açarlary we beýleki metal däl önümleri, gymmat bahaly metal önümlerini, egin-eşikleri, egin-eşikleri we esbaplary, dürli materiallaryň ýumşak we oýnawaçlaryny öz içine alýan 16 kategoriýany öz içine alýan 5000-den gowrak ygtyýarly önüm öndürdi.

Şolaryň arasynda ýadygärlik nyşany, aksiýadan çykmagy ähtimal "uly maşgala".Bu inedördül dýuýmlyk metal nyşanlar, Pekiniň merkezi ok amaly ýerini Pekiniň gyşky olimpiýa oýunlaryny sanamak prosesi bilen birleşdirýän merkezi ok sanlaýyş nyşanlary ýaly dürli seriýalara degişlidir;Özboluşly däp-dessurlar, iýmitler we halk ertekileri bilen Hytaýyň däp bolan festiwal nyşanlary daşary ýurtlularyň arasynda meşhur bolan döredijilik esasy ugry hökmünde çyzylýar.

Olimpiýa nyşanlarynyň taryhyny Afinydan alyp bolar.Ilki bilen, bäsleşige gatnaşýanlaryň şahsyýetini tapawutlandyrmak üçin ulanylýan tegelek kartoçka bolup, kem-kemden birek-birege bereket berýän nyşana öwrüldi.1988-nji ýyldaky gyşky Olimpiýa oýunlaryndan bäri, Olimpiýa oýunlaryny kabul edýän şäherlerde olimpiýa medallaryny çalyşmak adaty bir çärä öwrüldi.Myurdumda 2008-nji ýylda geçirilen Pekin Olimpiýa oýunlarynda "Zhangyou" topary döredildi we nyşan medeniýeti Şanhaý Bütindünýä sergisi ýaly uly göwrümli sergilere we çärelere-de täsir etdi.Bu nyşanlar satylansoň, ýygnalýan häsiýetlerini hasam artdyrýarlar.

Aýratyn manylara eýe bolan metal ýadygärlik sowgatlary, bütin dünýäde adamlar tarapyndan gowy görülýär.Şeýle hem, Pekiniň goşa olimpiýa şäherine öwrülendigi we has köp daşary ýurtlulara biziň medeniýetimize düşünmäge mümkinçilik berýändigi üçin diýseň mertebediris.Hytaý däp-dessurlaryny nyşanlara birleşdirýäris, bu diňe bir medeniýetimizi ösdürip bilmän, ýadygärlik ýygyndysy hökmünde bezäp biler.


Iş wagty: Mart-03-2022