With great power comes great responsibility

Awto bellikler

Awtoulag alamatlary köplenç awtoulag kärhanalarynyň wekillerine öwrülýän dürli awtoulag markalarynyň alamatlaryna degişlidir.Ulagyň belliklerine şular girýär: ulagyň söwda belligi ýa-da zawod belgisi, önümiň belligi, hereketlendirijiniň modeli we zawod belgisi, ulagyň modeli we zawod belgisi, ulagyň şahsyýet kody we ş.m.

Awtoulagyň öndürijisini, modelini, hereketlendirijiniň güýjüni, ýük göterijiniň hilini, hereketlendirijiniň we tutuş ulagyň zawod sanyny görkezmek üçin öz belligi bolmaly.

Olaryň wezipesi, satyjylara, ulanyjylara, tehniki hyzmat işgärlerine we ýol hereketini dolandyrmak bölümlerine ulaglaryň “şahsyýetini” kesgitlemekden ybaratdyr.Hytaýyň milli düzgünlerine laýyklykda, bu alamatlar täze awtoulag hasaba alnanda we her ýyl gözden geçirilende barlanmalydyr.

1. “Pirs-Arrow” ABŞ-nyň Nýu-Yorkork şäheriniň Buffalo şäherinde ýerleşýän awtoulag kompaniýasydyr.1901-nji ýylda esaslandyryldy we 1908-nji ýylda Pirs-Ok diýlip atlandyryldy. 1938-nji ýylda ýapyldy we 37 ýyl dowam etdi.Logotip 1915-nji ýylda Model 19-da peýda bolup, üç ölçegli ok ýaýynyň nyşanyny ulanypdyr.

2. “Pontiac” ABŞ-da ilkinji awtoulag öndürijisi bolup, 1908-nji ýylda doguldy. Logotipdäki iňlis dilinde “PONTIAC” Amerikanyň ýer ady bolup, kümüşden ýasalan oklar we haçlar onuň öňe gidiş taraplaryny görkezýär.

3. “Chrysler CL” modeli.Bir bökýän garynja alamaty.

4. “Oldsmobile” nyşany hem seýrek bir marka.Muny bilýänler gaty az.1897-nji ýylda esaslandyrylan bu ABŞ-nyň iň köne awtoulag kompaniýasy bolup, ahyrynda “General Motors” bilen birleşdi.

5. Laraki Aslynda bu Afrikanyň awtoulag markasy we bu ýurtda peýda bolmaga mümkinçilik ýok.Şeýle-de bolsa, aslynda sport awtoulaglaryny öndürýän Genevaenewa awtoulag sergisinde görkezildi.

6. Rover Automobile Iňlis awtoulag markasyna degişlidir.Iňlis ROVER "gezelenç" diýmegi aňladýar.Logotipde ýelkenli gäminiň bolmagy gaty manyly.

“Happy Sowgat” metaldan we ABS materialdan ýasalan 2D we 3D awtoulag nyşanlaryny ýasap biler.Customörite dizaýnyňyzyň sitatalary üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz!


Iş wagty: Mart-03-2022