With great power comes great responsibility

Geýim üçin gyzgyn satuw Harby bürünç düwmesi

Gysga düşündiriş:

Material: Bürünç

Ölçegi: 24L / 28L / 30L / 36L / 40L (1L = 0.625mm)

Tabak: Mis

Reňk: Reňksiz

Yzky tarap: 3D


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik maglumatlary

1

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

Hot sale Military Brass Button For Cloth (1)

Goldawlaşdyrylan dizaýn

2D ýa-da 3D çeper eserleri, müşderiniň PSD, AI, JPG we ş.m. üpjün edip bilmegi üçin dizaýn, ululyk ýaly önüm hakda düşünje bermek üçin müşderi gerek.forma faýllarynyň hemmesi goldaýar.

Galyndylara hyzmat etmek

Müşderimiz üçin ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin önümi talaplaryňyza laýyk getirip bilersiňiz, galyby saklamak üçin ýörite işgärlerimiz bar.

Dürli görnüşli önümçilik liniýasy

Bazar diwersifikasiýasy sebäpli has köp müşderiniň dürli önümlere dürli talaplary bar, şonuň üçin dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin harby önümçilik liniýasyny we mahabat önümçilik liniýasyny döredýäris.Promotionöne mahabat hili üçin hem hilimiziň we hyzmatymyzyň beýlekilerden has gowy bolup biljekdigine ynamymyz bar.

Hot sale Military Brass Button For Cloth (2)

Sorag-jogap

Harby nyşan we polisiýa nyşany, goşun ýa-da polisiýa býurosy tarapyndan birnäçe kär ugrundaky reýtingi, kär derejesini ýa-da üstünlikini görkezýän, şeýle hem belli bir wezipäni eýeleýän işgärleri kesgitlemek enjamy bolup hyzmat edýän baýraklardyr.Şahsy tanalma hyzmat agzalaryna birnäçe baýrak we bezeg bilen berilýär.Harby bezegler bilen bilelikde şeýle nyşanlara harby eşik geýmäge ygtyýar berilýär.Hytaýda millionlarça nyşan zawodlary bar bolsa-da, köp zawodlarda hakyky hünär nyşany we polisiýa nyşany öndürilip bilinmez, sebäbi müşderi diňe bir önüm öndürip biljekdigiňizi talap etmän, eýsem masştabyňyzy, abraýyňyzy alar. şeýle hem sosial jogapkärçilik barlagyny göz öňünde tutýar.Bagtly sowgat, diňe bir baý tejribesi sebäpli däl, eýsem dürli ýurt goşunlary ýa-da polisiýa bölümleri tarapyndan giňden tanalmagy we ynamy bilen ýokary hilli harby nyşany we polisiýa nyşanyny kepillendirip biler.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak ýa-da adaty dizaýnlaryňyz üçin sitata almak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň