With great power comes great responsibility

Moda OEM dizaýny Çenil nyşany, eşik bezegi üçin demir

Gysga düşündiriş:

Dizaýn 1

Material: Çenil

Ölçegi: 280 * 270mm

Serhet: Lazer kesmek

Arka tarapy: düzlük


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dizaýn 2

Material: Çenil

Ölçegi: 100.16 * 127mm

Serhet: Lazer kesmek

Arka tarapy: düzlük

Önümçilik maglumatlary

Material Çenil, Twill, Mahmal, Düwürtik, şöhlelendiriji mata ýa-da başga ýörite matalar we ş.m.
Logotip prosesi Nagyşlanan, dokalan, Çap edilen, Çenil, PVC
Serhet Owedasalan, el kesmek, ýylylyk kesmek, lazer kesmek
Yzky Düz, demir, tikmek, ýapmak, çeňňek we aýlaw, mum kagyzy, kagyz örtük arkasy, Welkro
Gaplamak Poli halta, OPP sumka
Arza Geýim ýassygy, gapak ýassygy, egin ýassygy, geýim esbaplary…

Biziň hünärimiz özleşdirmek, köp müşderi bizden gaty kanagatlanýar.

özleşdirmek hyzmatlary.Önümlerimiziň hili ajaýyp, ýamalaryňyzy sazlamak üçin hoş geldiňiz.

Mundan başga-da, köpçülikleýin önümleri öndürmegi tassyklamak üçin müşderilere çeper eser we nusga hödürleýäris.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.E-poçta:

Näme üçin bizi saýlamaly?

Meseläni çözmek ukyby:

Müşderimiz bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmak üçin hyzmat, hil, meseleleri çözmek, jogap bermek, müşderiniň iş tejribesine üns berýäris.Her sargyt üçin düşünýärin, müşderi olaryň hemmesiniň oňat gitmegini isläp biler, ýöne käwagt garaşylmadyk ýagdaýlara duş geleris.Beýleki üpjün edijiniň meseläni çözmek üçin haýsy çäreleri görjekdigini bilemok, ýöne meseläni çözmek we müşderimizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.Meniň pikirimçe, şonuň üçinem 38 ýyldan gowrak ösüp bileris.

Fashion OEM Design Chenille Logo Iron On For Cloth Decoration (2)
Fashion OEM Design Chenille Logo Iron On For Cloth Decoration (3)

Durnukly we dowamly ösüşimizi saklamak üçin ajaýyp müşderi we içerki dolandyryş ulgamymyz.Müşderi üpjün edijiňiziň bir gün ýitip gitmeginden gorkmaly däl we biziň bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýup biler.Ösüşiňize ýoldaş bolup biljek adam bolmak üçin biz gowy hyzmatdaş.

Islendik arz-şikaýat, baý tejribeli başlygymyza kömek we gönüden-göni hünär usuly bilen çözmek üçin ýüz tutup biler.

Daşky gurşawy goramak enjamlary bilen öz örtük bölümimiz bar.

Çeýeligi - önümçilik tertibini tertiplemek, önüm meselesini çözmek, dizaýn teklibi we ş.m.

Fashion OEM Design Chenille Logo Iron On For Cloth Decoration (6)

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak ýa-da adaty dizaýnlaryňyz üçin sitata almak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň