With great power comes great responsibility

Geýim üçin dokalan ýamalarda reňkli moda dizaýny

Gysga düşündiriş:

Dizaýn 1

Material: Twill

Ölçegi: 106 * 123mm

Serhet: Lazer kesildi

Yzky: Demir


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dizaýn 2

Material: Twill

Ölçegi: 12.2 * 12.5mm

Serhet: atylylyk kesmek

Yzky: Demir

Önümçilik maglumatlary

Material Twill, Mahmal, Felt, Reflective mata ýa-da başga ýörite mata we ş.m.
Logotip prosesi Nagyşlanan, dokalan, Çaplar, Çenil, PVC
Serhet Owedasalan, el kesmek, ýylylyk kesmek, lazer kesmek.
Yzky Düz, demir ýakmak, tikmek, ýapmak, çeňňek we aýlaw, mum kagyzy, kagyz örtük arkasy, Welkro
Gaplamak Poli halta, OPP sumka
Arza Egin eşigi, gapak ýassygy, egin ýassygy, geýim esbaplary…

Biziň hünärimiz özleşdirmekdir we köp müşderi özleşdiriş hyzmatlarymyzdan gaty kanagatlanýar.Önümlerimiziň hili ajaýyp, ýamalaryňyzy sazlamak üçin hoş geldiňiz.

Mundan başga-da, köpçülikleýin önümleri öndürýändigini tassyklamak üçin müşderilere çeper eser we nusga hödürleýäris.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.E-poçta:

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

Dürli görnüşli önümçilik liniýasy

Bazar diwersifikasiýasy sebäpli has köp müşderiniň dürli önümlere dürli talaplary bar, şonuň üçin dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin harby önümçilik liniýasyny we mahabat önümçilik liniýasyny döredýäris.Emma mahabat hili üçin hem hilimiziň we hyzmatymyzyň beýlekilerden has gowy bolup biljekdigine ynamymyz bar.

Colorful Fashion Design Iron On Woven Patches For Cloth (4)
Colorful Fashion Design Iron On Woven Patches For Cloth (5)

Önümçilik kuwwaty

Bizde 64000 inedördül metrden gowrak önümçilik bazasy we 2000 tejribeli işçi bar, ýeterlik we ösen tehnika we enjamlar bilen bilelikde, gowşurylyş, hil we hyzmat wagtynda bäsdeşlerimizden has köp, esasanam gysga möhletli ýa-da çylşyrymly dizaýnlarda köp. tejribeli işçiler gerek, umumy hyzmatyň iň gowy görnüşini hödürleýäris.

Customershli müşderilere çyn ýürekden we oňyn garaýyş

Customershli müşderilere çyn ýürekden serederis, müşderileriň göwnünden turmak we gowy iş tejribesi ilkinji maksadymyz, önümler, jikme-jiklikler, wagt barada pikir alyşan zatlarymyz, ädimimizi hemişe berk ýerine ýetireris.Olaryň haýsy täsirini öňünden halaýandyklaryny doly tassyklarys we önümçiligimiz barada müşderimize habar bereris.

Colorful Fashion Design Iron On Woven Patches For Cloth (2)

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak ýa-da adaty dizaýnlaryňyz üçin sitata almak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň