With great power comes great responsibility

Biz hakda

logo

“Dongguan Happy Gift Co., Ltd.” harby önümlerden başlanan topar kompaniýasynyň şahamçasydyr.Aslynda metal we keşdeli senetçilik sungatyna, esasanam önümler üçin, önümçiligimizde bolmadyk has köp önümlere jogapkärçilik çekmäge isleg bildirýän müşderilerimiziň goldawy bilen, aýratyn önümler üçin bagyşlanýarys.Müşderilerimiziň barha köp isleglerini kanagatlandyrmak we has ýokary islege gözegçilik etmek üçin kem-kemden Lanyard zawodyny we PVC önüm öndürýän zawodyny döredýäris, şol bir wagtyň özünde 11 satuw bölümi we öz logistika kompaniýamyz bar.Indi 4 sütünli SEDEX-iň kepillendirilen agzasy.“Disney”, “Coca Cola”, “McDonalds”, “JCpenny”, “Universal Studio” we ş.m. barlanan önüm öndürijilerimiz ..

Uly güýç bilen uly jogapkärçilik gelýär, biz diňe önümçilige jogapkärçilik çekýän öndüriji bolman, hyzmatlara gönükdirilen kömekçi hem bolýarys.

Customörite logotipleriňizi ajaýyp önümlere geçirip bileris, bu aralykda daşky gurşawa hapalaýjy zat ýok, zähmet gowy ideg edildi, hil standartlara laýyk gelýär we bellenilişi ýaly gowşurylyş wagty, iň esasysy bäsdeşlik nyrhymyz we hemmetaraplaýyn bäsdeşlik ukybymyzdyr.

Bu ýyllarda müşderileriň aýratyn haýyşlarynyň köpelmegi bilen, gaplaýyş materiallaryny / ýörite armaturlary we moda zatlary çeşme satyn almak bölümini döretdik.Sargyt goýulmazdan ozal zawodda baha bereris ýa-da harytlar iberilmezden ozal QC ederis, täze zawodlar bilen işleýän wagtymyz bularyň hemmesi beýleki ýokary üpjün edijiler bilen işleşmäge mümkinçilik döreder.Biziň edýän zadymyz, müşderilerimize has amatlylyk getirmek we bir bitewi hyzmaty has giňişleýin bermek.

Bize sargyt goýanymyzdan soň müşderilerimizi ellerinden almaga borçlanýarys.Eger bir gurama, kompaniýa, ökde kärdeş hyzmatdaş tapmakdan ejir çekýän adam bolsaňyz, bu biziň bolup biler we siz hemişe hyzmat etmek isleýän adamymyz, aragatnaşygyňyzy gözläp, ýakyn günlerde duşuşarys.